Warning: file_put_contents(//wp-includes/blocks/social-link/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /wp-includes/cron.php on line 815

Warning: file_put_contents(//wp-includes/blocks/social-link/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /wp-includes/pluggable.php on line 828

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wp-content/plugins/pe-recent-posts/pe-recent-posts.php on line 19
RODO | Oddział Leczenia Otyłości

Oddział Leczenia Otyłości

Odchudzanie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44 (nr. tel 89 532 62 63, adres e – mail: sekretariat@szpital.olsztyn.pl).

W Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Maria Kowalik – Sobczak, tel. 608 385 415 , adres e-mail: iodo@szpital.olsztyn.pl.
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i art. 9 ust. 2 lit. c, h RODO w związku z przepisami usatwy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

– sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;

– ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 12 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Maria Kowalik – Sobczak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych